Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

23:32
2594 e247 390
23:31
9656 a5e5 390

lamus-dworski:

Kraków, Poland photographed by Henryk Hermanowicz, 1960s.

Photos via Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Reposted fromtwice twice viakatastrofo katastrofo
23:27
23:09
rip me
22:57
Czasami przeglądam własną soupę i jestem dumna z niej jak z najwspanialszego dzieła sztuki.

Czy moje życie zawsze będzie tak wielce marne? ;d
22:55

November 14 2017

16:23
3378 e7db 390
Reposted fromprzegrany przegrany viamontak montak

October 11 2017

19:12
3008 2620 390
Reposted fromhagis hagis viamontak montak
19:12
7695 954f 390
Reposted fromursa-major ursa-major viamontak montak
19:09
8166 6c4b 390
Reposted from0 0 viamontak montak

October 06 2017

15:14
6137 2470 390
15:13
Zapatrzony aż po rzęsy
zakochany jeszcze głębiej
— Zbigniew Herbert
Reposted frompesy pesy viapanimruk panimruk

August 27 2017

23:19
5088 3fbc 390
Reposted frombadsamaritan badsamaritan viadrozdzi drozdzi
23:17
9248 349c 390
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaspes spes
22:47
2363 512f 390
Reposted fromtfu tfu viamontak montak

August 16 2017

01:01
0469 6b86 390
Reposted fromgingillo gingillo viadrozdzi drozdzi

July 28 2017

20:39
1044 264e 390
Reposted fromtfu tfu viapanimruk panimruk
20:36
0452 b328 390

inland-delta:

Kiyoshi Saito, Red Poppies, 1948

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viapanimruk panimruk
20:33
1958 273f 390
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viamontak montak

July 08 2017

16:12
9732 44e0 390
Reposted fromtfu tfu viamontak montak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl